Dane Podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 7

Imię i nazwisko Dyrektora: Elżbieta Wojciechowska

adres: ul. Gniazdowskiego 7  87-800 Włocławek

telefon/ fax: 54 2341421

poczta elektroniczna: sp7wloc[at]op[dot]pl

strona internetowa; www.sp7wloclawek.szkolnastrona.pl

regon: 000208781

Jadwiga Olejniczak – inspektor ds. ochrony danych osobowych

adres e-mail: j[dot]olejniczak[dot]cuwpo[dot]wl[at]wp[dot]pl

nr tel. 54 4270158

RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku ze spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

– Administratorem pozyskiwania danych jest: Szkoła Podstawowa nr 7 we Włocławku im. H.Sienkiewicza, ul.Gniazdowskiego 7, tel.54 234 14 21,

adres e-mail: sp7wloc[at]op[dot]pl,

– Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskiwanych danych jest Pani Elżbieta Wojciechowska – dyrektor szkoły, tel. 54 234 14 21,

– Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Jadwiga Olejniczak, tel. 54 427 01 58,

adres e-mail: j[dot]olejniczak[dot]cuwpo[dot]wl[at]wp[dot]pl

– Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązku szkolnego, zadań Statutowych Szkoły, SIO.

– Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zgodę osoby, której dane dotyczą.

– Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administracji, nauczycieli, firmę Vulcan – podmiot, któremu powierzono dane.

– Pozyskane powierzone dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich
i organizacji międzynarodowych.

– Pozyskane dane uczniów, rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez okres do końca edukacji, dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z przepisami archiwizacji

– Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko, klasa) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: www.sp7wloclawek.szkolnastrona.pl w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów na podstawie pisemnej zgody rodziców ucznia.s

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych jej dotyczących,

– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

– przenoszenia pozyskanych danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO,

– podanie pozyskanych przez Administratora danych jest obowiązkowe i nastąpiło na mocy prawa; stanowi wymóg ustawowy lub na mocy dobrowolnej zgody.

SPOSOBY I KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

W Szkole Podstawowej Nr 7 sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto  pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>